VERZUIM EN VAKANTIE: WAT KUNT U DOEN ALS WERKGEVER?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT JULI 2019

Meldt uw werknemer zich ziek vanaf zijn vakantieadres? Of wil een langdurig zieke werknemer er ook een paar dagen tussenuit? In dit artikel leggen we uit wat u als werkgever in zo’n geval kunt doen. Algemeen wordt aangenomen dat het regelmatig opnemen van vakantiedagen verzuim voorkomt. Niet alleen bevordert het de ‘herstelfunctie’, maar ook draagt het bij aan de gezondheid en veiligheid van werknemers. Zieke werknemers willen ook met vakantie en hier ontstaat geregeld discussie over. Dient elk verzoek tot vakantie te worden gehonoreerd en zo ja, mag dit dan in mindering worden gebracht op het nog bestaande vakantietegoed?

VOLLEDIGE VAKANTIEOPBOUW BIJ ZIEKTE  

In beginsel hebben ook zieke werknemers recht op vakantie. Enerzijds, bouwen arbeidsongeschikte werknemers volledige vakantiedagen op. Anderzijds moeten zij, áls ze op vakantie gaan, volledige vakantiedagen opnemen. Deze regeling inzake volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt in beginsel enkel voor de ‘wettelijke vakantiedagen’. Dit kan worden vastgesteld door vier maal de wekelijkse arbeidsduur te nemen, bij een volle werkweek bedraagt dit dus 20 dagen. Ten aanzien van extra ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ kan hier bij cao of arbeidsovereenkomst van worden afgeweken.

ZIEK, MAAR TOCH OP VAKANTIE

Met het oog op de concrete re-integratieplicht hebben zieke werknemers doorgaans ook belang bij vakantie. Door het opnemen van vakantie zijn zij namelijk voor even vrijgesteld van de re-integratieverplichting. Voorts kan uw werknemer gedurende deze periode ‘recupereren’. Als een medewerker ondanks ziekte aangeeft op vakantie te willen gaan, dan is het in ieder geval raadzaam om advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Op die manier kan op medische gronden beoordeeld worden of de vakantie al dan niet schadelijk is voor het herstel. Vakantieverzoeken mogen worden geweigerd indien ‘gewichtige redenen’ zich hiertegen verzetten. U beslist uiteindelijk, onder meer op basis van dit advies, of de medewerker vakantie kan en/of mag opnemen.

ZIEK TIJDENS DE VAKANTIE

Ook kan het gebeuren dat één van uw werkgevers ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie. Ten einde problemen te voorkomen, is het verstandig om in uw verzuimprotocol voor dit soort gevallen regels op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij ziekte tijdens vakantie, dient dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld aan de werkgever;
  • De medewerker dient een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij of zij te bereiken is;
  • Op het vakantieadres dient de medewerker zich onder behandeling van een arts te stellen, voorts moeten de bewijzen hiervan bewaard worden;
  • Indien de medewerker na het verlopen van de vakantietermijn op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland, dan draagt de medewerker zorg voor het kunnen bewijzen dat hij of zij niet kan reizen;
  • De medewerker neemt bij terugkeer in Nederland zo spoedig mogelijk contact op met de werkgever.

Hier kunt u zich als werkgever enkel op beroepen indien deze regels vooraf kenbaar zijn bij alle werknemers. Is er binnen uw onderneming een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief, dan moet u deze betrekken bij het opstellen van deze verzuimregels. 

ZIEKTEDAGEN ALS VAKANTIEDAGEN AANMERKEN

Soms kunnen ziekte- als vakantiedagen worden aangemerkt en dat kan kosten besparen. Ingevolge de wet is dit echter slechts mogelijk onder twee voorwaarden:

  • Deze afspraak is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of CAO. Zo niet, dan is instemming van de werknemer vereist.
  • Het mag uitsluitend gaan om ‘bovenwettelijke vakantiedagen’.

Zonder voorafgaande afspraak, mag u als werkgever op het moment van ziekmelding tijdens vakantie, met de werknemer afspreken dat hij of zij ondanks ziekte toch vakantiedagen opneemt. De werknemer mag echter wel weigeren en in dat geval zijn het ziektedagen.

EEN ZIEKTEDAG ALS VAKANTIEDAG AANMERKEN, MAG DAT?

Onder bepaalde voorwaarden mag dit. Voor werkgevers is dit voordelig; een zieke werknemer kost gemiddeld genomen immers zo’n 230 euro per dag. In dit kader dienen twee situaties onderscheiden te worden:

  • Situatie waarin vooraf, dus in de cao of arbeidsovereenkomst, overeen is gekomen dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt;
  • Situatie waarbij, gedurende of na de ziekte van uw werknemer, overeen wordt gekomen dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt.

In de tweede situatie is instemming vereist. Een werknemer mag ten allen tijde weigeren. Overigens is het uitsluitend toegestaan om de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ als vakantie aan te merken.

MEER WETEN?

Bridge bemiddelt en adviseert over verzekeringen voor uw bedrijf, voor uw personeel en voor u zelf als directeur-grootaandeelhouder. Omdat alles verzekeren niet de oplossing is, kijken we ook of u maatregelen kunt treffen om eventuele risico’s te vermijden, te verminderen of zelf te dragen. Wilt u meer informatie over het verzekeren van ziekteverzuim of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. Wij horen graag van u. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.