NIET OPZEGGEN SLAPEND DIENSTVERBAND MOGELIJK TÓCH IN STRIJD MET GOED WERKGEVERSCHAP

BRIDGE | NIEUWSBERICHT APRIL 2019

Werkgevers opgelet! Hoewel de rechtspraak tot nu toe anders oordeelde, kan het niet opzeggen van een slapend dienstverband wel degelijk in strijd zijn met goed werkgeverschap. Zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag eind vorige maand. De werkgever werd in deze zaak namelijk bevolen om op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst met zijn langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen. Dit alles onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding, zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn.

In de onderhavige zaak ging het om een werknemer die terminaal ziek was, zonder vooruitzicht op werkhervatting en re-integratie. De arbeidsovereenkomst was een lege huls geworden aangezien het om een statutaire functie ging waaruit na één jaar ziekte ontslag zou volgen. In het licht van deze feiten, was het volgens de rechter niet langer vol te houden dat het in stand houden van een slapend dienstverband geen strijd zou opleveren met goed werkgeverschap. Hiertoe werd als reden onder meer de Wet compensatie transitievergoeding genoemd.

Ontslag van een langdurig zieke werknemer

Gedurende de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, kan een werkgever het dienstverband met zijn zieke werknemer niet opzeggen. Na deze periode vervalt dit ‘opzegverbod’ en stopt de loondoorbetalingsplicht. Na toestemming van het UWV kan worden overgegaan tot beëindiging van het arbeidscontract. Hierbij ontstaat echter ook de verplichting tot het voldoen van een wettelijke transitievergoeding. Werkgevers die deze vergoeding niet kunnen of willen betalen, houden het dienstverband slapend.

Onder constructie van dit ‘slapende dienstverband’ blijft de werknemer op papier in dienst, zonder dat er salaris wordt betaald. De verplichting tot het voldoen van een transitievergoeding wordt op deze wijze omzeild. De lijn in de jurisprudentie was, totdat deze uitspraak werd gedaan, dat er in dergelijke gevallen geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Ook konden werkgevers op grond van het goed werkgeverschap niet worden verplicht tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Regeling compensatie transitievergoeding

Naast het risico om op straffe van een dwangsom alsnog de transitievergoeding te moeten voldoen, is er meer reden tot heroverweging van bestaande slapende dienstverbanden. Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers, bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, namelijk in staat gesteld een compensatievergoeding aan te vragen bij het UWV. Lees in dit verband ons eerdere nieuwsbericht over de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’.

Meer weten?

Wilt u na het lezen van dit artikel meer informatie over bijvoorbeeld inkomensverzekeringen of de transitievergoeding? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. Wij helpen u graag verder. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.