REGELING COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING

BRIDGE | NIEUWSBERICHT MAART 2019

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatievergoeding aanvragen voor de transitievergoeding van werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever bent u bij onvrijwillig ontslag in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd. Ook indien de werknemer werd ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Het feit dat er geen mogelijkheden voor ander werk zijn, doet hier niet aan af. Naast re-integratiekosten en een tweejarige loondoorbetalingsplicht, krijgen werkgevers hier bovenop vaak ook nog te maken met een jarenlange hogere WIA-rekening. Hoewel werkgevers dit al geruime tijd als onrechtvaardig ervaren, lijkt het kabinet dit nu ook te hebben ingezien.

Overgang oude gevallen

Oude transitievergoedingen die in de periode voor 1 april 2020 zijn betaald, dienen voor 1 oktober 2020 te zijn ingediend. Nadat de Regeling van de compensatie van de transitievergoeding in werking treedt, dient de aanvraag voor nieuwe gevallen binnen zes maanden te worden gedaan. Ingevolge het nieuw toe te voegen wetsartikel 7:673e BW, zal het UWV deze aanvragen gaan behandelen. Voor het afhandelen van aanvragen van nieuwe gevallen zal een termijn van acht weken worden aangehouden. Gezien het hoge aantal verwachte aanvragen, zal het UWV voor oude gevallen een beslistermijn van zes maanden hanteren.

De aanvraag

Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2020 worden ingediend. Om definitief te kunnen beoordelen of er recht is op compensatie, en tevens de hoogte daarvan, dient het UWV een concrete onderbouwde aanvraag te ontvangen. Voor toekenning van de compensatie is het niet voldoende dat de werkgever enkel aantoont dat de transitievergoeding is betaald. Er is meer informatie vereist en werkgevers doen er dan ook goed aan om bepaalde documenten te bewaren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bankafschriften, arbeidsovereenkomsten of andere documenten die met de volgende zaken verband houden: • de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de reden daarvan; • de berekening en onderbouwing van de hoogte van de betaalde transitievergoeding; en • de betaling van de transitievergoeding aan de werknemer.

Slapende dienstverbanden

Het komt nogal eens voor dat werkgevers het dienstverband van werknemers niet beëindigen uit vrees voor de transitievergoeding. Deze ‘slapers’ kosten weliswaar geen geld, maar kunnen wel risico’s met zich meebrengen. Een toets om te onderzoeken of sprake is van slapende dienstverbanden, is in het licht van de nieuwe transitievergoeding wellicht op z’n plaats.

Meer weten?

Wilt u na het lezen van dit artikel meer informatie over de transitievergoeding of wenst u begeleiding bij het aanvragen hiervan? Neem dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl. Wij helpen u graag verder. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.