PLANNEN VERNIEUWING PENSIOENSTELSEL

BRIDGE | NIEUWSBERICHT MAART 2019

Nadat onderhandelingen eind vorig jaar op niets uitliepen, blijft het pensioenakkoord nog altijd uit. In een lange brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Koolmees het proces van vernieuwing te willen voortzetten en presenteert hiertoe tien punten waarmee hij aan de slag wil. In zijn brief geeft Koolmees aan dat hij ‘hoopt en verwacht’ dat zijn plan zal leiden tot nieuwe gesprekken met de sociale partners (vakbeweging en werkgeversorganisatie). Om geen tijd te verliezen, wacht hij een nieuw voorstel niet af. Om de noodzakelijke aanpassingen aan het pensioenstelsel te kunnen bewerkstelligen, gaat hij alvast aan de slag met het volgende tienpuntenplan:

1. Uitwerking wetgeving voor de afschaffing van de doorsnee-systematiek

Dit ietwat technische maar belangrijke punt ziet toe op het afschaffen van de doorsneepremies bij de bedrijfstakpensioenfondsen. Aan de hand van wetgeving wil het kabinet overstappen naar een meer neutraal systeem dat een degressieve opbouw kent. Voor ieder type pensioenregeling zal in het kader van een evenwichtige overgang dan ook een transitiekader worden bepaald. Fiscaal gezien zal waar wenselijk, het onderscheid tussen de tweede (pensioenregeling) en derde pijler (lijfrentes en bankspaarproducten) verdwijnen.

2. Wet verbeterde premieregeling toegankelijker en aantrekkelijker maken

Het kabinet stelt hier te willen onderzoeken of de in het eerste punt genoemde afschaffing, ook voor de bedrijfstakpensioenfondsen voordelen met zich mee kan brengen. In lijn met het Regeerakkoord wordt onderzocht of in het kader van bovenstaande wet extra mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om risico’s breder te delen.

3. Meer maatwerk in het beleggingsbeleid

Beleggen conform het zogenaamde lifecycle-principe houdt in dat pensioenuitvoerders beleggen volgens een patroon waarbij rendement en beleggingsrisico’s variëren per leeftijdscategorie. Deze wijze van beleggen wordt nu al toegepast in beschikbare premieregelingen en het kabinet wil dit wettelijk borgen voor alle contracten.

4. Faciliteren omzetting bestaande aanspraken naar een pensioencontract met persoonlijke pensioenvermogens

Het kabinet is voornemens regels op te stellen om het ‘invaren’ van reeds opgebouwde rechten naar een persoonlijk pensioenvermogen te stimuleren. Koolmees heeft aangegeven hiervoor nog dit jaar in samenwerking met De Nederlandse Bank een methode te bedenken.

5. Opname bedrag ineens mogelijk maken

Middels wetgeving wil het kabinet deelnemers toestaan om maximaal 10{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van hun pensioen ineens op te nemen. Deze keuzemogelijkheid zal voor zowel de tweede als derde pijler worden gecreëerd. Iemand kan dit bedrag bijvoorbeeld besteden aan het aflossen van de eigenwoningschuld. Hierbij worden geen vooraf bepaalde bestedingsdoelen voorgeschreven.

6. Communiceren over persoonlijke pensioenvermogens

Pensioenuitvoerders dienen meer inzicht in de ingelegde premie te verschaffen. Meer specifiek: de ingelegde premie, het behaalde rendement, het vermogen dat is gereserveerd en de verwachte pensioenuitkering die hier uit voort zal vloeien.

7. Verbreden reikwijdte van het pensioenstelsel

Van alle werknemers bouwt een groter deel dan verwacht geen arbeidsvoorwaardelijk pensioen op (13{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} in 2016). Koolmees acht de grootte van deze ‘witte vlek’ zorgelijk en wil onderzoeken hoe dit tegen te gaan. Het kabinet heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een verplichtstelling. Wel zou het voor zelfstandigen makkelijker en aantrekkelijker moeten kunnen.

8. Verbeteringen voor nabestaanden

Aldus het kabinet bestaat er veel onduidelijkheid over de financiële risico’s bij nabestaandenpensioen. De behoefte aan adequate voorzieningen voor nabestaanden is nog altijd actueel. In het kader van de wenselijke dekking van het private en publieke nabestaandenpensioen, zal Koolmees de komende tijd in overleg treden met onder meer het Verbond van Verzekeraars.

9. Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd

Koolmees gaat op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken wat handige varianten zouden kunnen zijn voor de koppeling tussen levensverwachting en de pensioenrichtleeftijd.

10. Benoeming leden Commissie Parameters

Ten slotte zullen deze commissieleden, die door Koolmees reeds zijn benoemd, nog voor de zomer van 2019 een advies uitbrengen over de te gebruiken parameters per 2020. Voorts zal deze onafhankelijke commissie iedere vijf jaar advies gaan uitbrengen aangaande de volgende onderwerpen: – minimale percentage van het gemiddelde loon- of prijsindexcijfer; – maximaal te hanteren gemiddelde rendement op vastrentende waarden; – maximaal te hanteren risicopremies op onder andere aandelen en onroerend goed; en – uniforme set met economische scenario’s. De brief van Koolmees ontving vrijwel direct kritiek uit de hoek van de vakbeweging. Aldus hen zou Koolmees niet zelfstandig mogen beslissen over pensioenen, deze worden immers betaald en geregeld door werkgevers en werknemers onderling. Verder hebben de bonden aangegeven pas weer aan tafel te willen, zodra de minister extra geld uittrekt om werknemers met zware beroepen eerder te laten stoppen met werken, de snelle stijging van de AOW-leeftijd aan banden te leggen en bepaalde toezeggingen doet waarin hij de garantie geeft dat groepen er niet op achteruit zullen gaan. Inmiddels heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW de bonden gevraagd tóch terug aan tafel te komen om verder te onderhandelen.

Op de hoogte blijven?

Het is alweer enkele maanden geleden dat wij Prinsjesdag aangrepen om u over het uitblijvende pensioenakkoord te berichten. Zie hier ons eerdere nieuwsbericht. De vijf grootste pensioenfondsen riepen in een gezamenlijke open brief in het NRC zelfs op om haast te maken. Bridge is specialist op het gebied van pensioenen en volgt de aangekondigde hervorming op de voet. Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 085-7600700, info@bridge-economy.nl of meld u aan voor onze nieuwsbrief.