Zoals inmiddels bekend, is het sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Afhankelijk van de keuze die u als DGA heeft gemaakt, dient u wellicht nog voor 1 januari 2018 actie te ondernemen. Hoe zit het ook al weer? En kunt u met de afschaffing van het Pensioen in eigen beheer dan niets meer doen om pensioen op te bouwen en/of om een nabestaanden pensioenvoorziening te treffen?

Actualiteiten afschaffen pensioen in eigen beheer voor de DGA

Inmiddels (vanaf 01-07-2017) is het voor een DGA niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Er zijn drie opties voor de besteding van de waarde.

Welke keuze u maakt is persoonlijk en o.a. afhankelijk van:
– de financiële positie van de B.V.
– de hoogte van het in eigen beheer opgebouwde pensioen
– de hoogte van eventuele andere oudedagsvoorzieningen
– de oudedagsvoorziening van de partner
– de hoogte van het gewenste inkomen na pensionering en/of bij eerder overlijden
– het van toepassing zijnde huwelijkse goederenregime
– lopende verzekeringen

Afkopen

Als voor deze mogelijkheid is gekozen dient er afgerekend te worden met de belastingdienst. Voor 2017 geldt een korting op het belastingtarief van 34,5{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}, als afkoop in 2018 of 2019 plaatsvindt bedraagt de korting 25{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} respectievelijk 19,5{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}. Er dienen in dit geval wel voldoende liquide middelen in de B.V. aanwezig te zijn om de loonbelasting te kunnen betalen.
Dus hoe eerder u afkoopt, hoe hoger de korting.

Bridge kan voor u berekenen wat de netto uitkering wordt en de hoogte van de te betalen belasting. Ook kunnen wij berekeningen maken hoe hoog het vermogen in box 3 verder rendeert ten opzichte van het vermogen in de B.V. te laten.

De formaliteiten voor afkopen van de pensioenvoorziening zijn:
– De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) besluit tot het afstempelen van de pensioenvoorziening tot de fiscale hoogte van de pensioenvoorziening.
– De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) stemt in met het verzoek van de DGA tot afkoop van de fiscale pensioenvoorziening.
– Beide besluiten worden vastgelegd in de notulen AvA.
– Binnen één maand vanaf het moment van afkoop van de pensioenvoorziening dient u de Belastingdienst te informeren. Dit gebeurt door het gebruiken van een hiervoor op de site van de Belastingdienst geplaatst formulier.
– Vastlegging van de toestemming van uw (gewezen) partner en de overeenkomst tussen u en uw (gewezen) partner over een eventuele compensatie.

Indien niet of niet op tijd aan deze informatieplicht wordt voldaan, zijn de regels die normaliter gelden bij het prijsgeven van een pensioenaanspraak in eigen beheer van toepassing. Dit betekent dat in dat geval de waarde in het economische verkeer van de gehele pensioenaanspraak in een keer als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt belast en dat revisierente is verschuldigd.

Omzetten in oudedagsverplichting

Als er voor deze optie is gekozen dan wordt de opgebouwde waarde op een geblokkeerde bankrekening/verzekering gestort. De oudedagsverplichting kan op elk gewenst moment worden omgezet in een periodieke uitkering (= lijfrente). U kunt hiervoor kiezen tot uiterlijk 31 december 2019.

Voortzetten als premievrij pensioen

Als u niets doet dan blijven de pensioenrechten die u en uw partner hebben premievrij in de B.V. staan. Er kan niet meer worden opgebouwd. Wel blijven dan alle regels zoals die golden vóór 1 april 2017 bestaan. Zo zult u jaarlijks een actuariële berekening moeten maken om de waarde van de fiscale en commerciële pensioenreserve te bepalen. Mogelijk heeft u dan nog steeds te maken met de dividendklem* omdat er niet genoeg vermogen in de B.V. aanwezig is.

*Er is sprake van een dividendklem als het eigen vermogen van de commerciële waarde op de balans negatief is, waardoor er geen dividend uitgekeerd kan worden.

Alternatieven

Kunt u met de afschaffing van het Pensioen in eigen beheer als DGA dan niets meer regelen om pensioen op te bouwen en/of om een nabestaandenpensioen voorziening te treffen? Jazeker, er zijn voldoende alternatieven die fiscaal gefaciliteerd worden. Voor meer informatie en advies kunt u ons bellen op 085-7600700 of een email sturen naar info@bridge-economy.nl.