Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Momenteel is nog het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht waar het het verwerken van persoonlijke gegeven aangaat. De AVG is, om het heel kort door de bocht te stellen, een aanscherping van deze wetgeving.

Wat betekent de AVG voor de positie van Bridge richting haar relaties, bijvoorbeeld in verband met de verwerking van persoonsgegevens?

Bridge als Verantwoordelijke

Aan Bridge wordt vaak gevraagd wat haar positie is onder de AVG. Tenslotte ontvangt Bridge veel persoonlijke gegevens van relaties, zoals salaris-, NAW en financiële gegevens, die ook weer door kunnen worden gegeven aan – meestal – verzekeraars.

Omdat Bridge deze gegevens niet alleen aanwendt voor een administratief proces, maar ook gebruikt voor advies aan relaties en inhoudelijke controles, heeft Bridge onder de AVG niet de status van Bewerker van gegevens, maar is Bridge zelfstandig verantwoordelijk voor de correcte verwerking, bescherming en het wissen van gegevens. Bridge is daarmee Verantwoordelijke.

Daarbij speelt naast de regelgeving van de AVG ook die uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht en de regels van de toezichthouder (AFM). De positie van Bridge is met de komst van de AVG niet gewijzigd.

Naast het vastleggen van haar verantwoordelijkheden naar relaties, maakt Bridge tevens afspraken met samenwerkende partijen over de omgang met persoonlijke gegevens. Het gaat met name om verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook software leveranciers en re-integratie dienstverleners. Zo komt Bridge tot een set van afspraken binnen de hele keten en is de juiste behandeling van persoonlijke data geborgd.

Hoe gaat Bridge om met privacy?

Vóór de komst van de AVG legt Bridge haar verantwoordelijkheden vast. Hiertoe zendt Bridge haar relaties een Verklaring, als uitbreiding op de overeenkomst die zij met haar relaties heeft.

Het beleid van Bridge voor de omgang met privacy gevoelige informatie kent de volgende hoofdpunten:

  • Bridge is transparant over de verwerking en opslag van persoonsgegevens;
  • Persoonsgegevens worden door Bridge uitsluitend verwerkt voor een vastgesteld doel, dat onderdeel is van de dienstverlening aan de relatie;
  • Nooit zal Bridge, buiten wettelijke noodzaak om, persoonsgegevens aan derden verstrekken anders dan voor de uitoefening van de werkzaamheden;
  • Bridge heeft een actief beleid voor het wissen van gegevens wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn;
  • Werknemers van Bridge hebben slechts toegang tot gegevens op een need-to-know basis;
  • Relaties van Bridge houden de controle over hun data.

Meer informatie?

Bridge zal u nog nader over de AVG berichten. Een aantal details zijn nog niet helder, maar Bridge nodigt u nu alvast uit om contact op te nemen. Wij streven samen met u tot een correcte invoering van de AVG. Uw vragen zijn dus welkom.

T 085 – 7600 700
E info@bridge-economy.nl