Biedt de collectieve overlijdensrisicoverzekering voor uw medewerkers de zekerheid waar u op hoopt?

Erfgenamen van een slachtoffer van de MH17-ramp, moeten gewoon loonbelasting betalen over de polisuitkering die zij ontvangen vanuit een overlijdensrisicoverzekering. Zo oordeelde de Rechtbank Gelderland deze maand (1). De rechtbank liet blijken begrip te hebben voor de emotionele aspecten van de zaak. Desalniettemin kan bij het opstellen en toepassen van de belastingwet geen rekening worden gehouden met de omstandigheden die leidde tot een belastbaar feit.

U zorgt goed voor uw medewerkers. En mocht er dan onverhoopt toch iets noodlottigs gebeuren, dan wilt u de zekerheid dat uw medewerkers hun nabestaanden verzorgd achter laten. Goed geregeld, zo’n collectieve overlijdensrisicoverzekering (ORV). Maar met welke fiscale aspecten dient u rekening te houden? Het is namelijk van belang dat u de premies op de juiste manier fiscaal verwerkt. Doet u dat niet, dan kan het eenmalig uit te keren bedrag bij overlijden volledig belast zijn.

OVR als arbeidsvoorwaarde

Zoals u bekend zal zijn, wordt loonbelasting enkel geheven over het belastbare loon. “Niets aan de hand dus” horen we u denken. Maar hebt u er wel eens bij stilgestaan dat ‘vooraf door de werkgever toegezegde aanspraken om onder bepaalde voorwaarden één of meer uitkeringen te ontvangen’ (2) eveneens als loon worden aangemerkt? Met ‘aanspraken’ doelt de wetgever in dit geval op de voor rekening van de werkgever komende premie.

In de onderhavige zaak ontvingen de nabestaanden een uitkering op grond van een collectieve reisverzekering inclusief ORV. Deze werd collectief afgesloten door de werkgever van het slachtoffer en maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. De verzekering valt hiermee binnen de reikwijdte van het arbeidscontract en dus binnen de (vroegere) dienstbetrekking. De belastingrechter concludeerde dan ook dat de uitkering eveneens tot het belastbare loon behoorde.

Doorbelast aan de erfgenamen

De inhoudingsplichtige werkgever van het slachtoffer heeft de premies echter nooit tot het loon gerekend. Hierdoor werd over de aanspraak geen loonheffing ingehouden. Toepassing van de zogenaamde ‘omkeerregel’ leidt ertoe dat de hieruit voortvloeiende uitkering dan wordt doorbelast aan de erfgenamen (3). Kortom: de uitkering werd belast, omdat de premies dat niet waren.

In het licht van deze zaak is het raadzaam nogmaals kritisch naar de collectieve ORV voor uw medewerkers te kijken. Indien u bij overlijden meer dan drie maandlonen heeft verzekerd, dan behoort alles daarboven tot het belastbare loon van uw medewerker. De door u te betalen premie is fiscaal niet aftrekbaar. Daar tegenover staat dat over de polisuitkering geen loonbelasting hoeft te worden geheven en – indien u het goed regelt – ook vrij kan zijn van erfbelasting.

Let op: Bovenstaande gaat niet over (nabestaanden)pensioen of het ANW-hiaat. Die zijn altijd belast. Het gaat dus alleen over een ORV met uitkering ineens.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op met Frank Burger of Pieter van Egmond van ons kantoor.

 


(1) Rechtbank Gelderland 9 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4322.
(2) artikel 10 van de Wet op de loonbelasting.
(3) artikel 11 van de Wet op de loonbelasting.