De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Bedrijven halen hoogopgeleide medewerkers naar ons land wat met name te zien is in de regio’s Amsterdam en Eindhoven, maar ook bijvoorbeeld in Rotterdam en Utrecht. Expats komen graag naar Nederland maar een potentieel probleem is de hoge belastingdruk. Hoogopgeleid en schaars personeel kan goede arbeidsvoorwaarden bedingen hetgeen zich vertaalt in hoge salarissen. Vrijwel zonder uitzondering komen deze medewerkers met de top van hun inkomen in het hoogste belastingtarief. Onder aan de streep blijft er hierdoor in vergelijking met veel andere landen, die een gematigder belastingtarief kennen, relatief weinig netto salaris over.
De overheid heeft reeds lang geleden ingezien dat expats belangrijk zijn voor onze economie. Om de belastingdruk voor expats te matigen is daarom de 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling geïntroduceerd. Wat houdt dit in?

30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van het bruto loon is onbelast

De 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling houdt in dat buitenlandse medewerkers onder voorwaarden en voor een beperkte duur, 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van hun salaris belastingvrij mogen ontvangen. Het vrijgestelde deel zou zonder de 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling deels of volledig onderhevig zijn aan het 52{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} tarief. Het netto salaris kan dus met vele duizenden tot enkele tienduizenden euro’s stijgen als de 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling van toepassing is. Maar zijn er ook nadelen?

Nadelen onbelaste vergoeding

De onbelaste vergoeding op grond van de 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling wordt fiscaal gezien als een kostenvergoeding voor de extra kosten die een expat moet maken om hier (tijdelijk) te kunnen wonen. Daar kostenvergoedingen per definitie niet meetellen voor sociale zekerheid en daaraan gerelateerde zaken zoals WGA-hiaat verzekering en WIA-excedent verzekering, kan de inkomensterugval bij werkloosheid en langdurige arbeidsongeschiktheid zeer groot zijn. Daarnaast viel de onbelaste vergoeding tot 1 januari 2015 (meestal) buiten het pensioengevend salaris, en werd er dus over 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van het salaris geen pensioen opgebouwd.

Wat is er op 1 januari 2015 veranderd?

Op 1 januari 2015 werd de Werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. Het op grond van de 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling onbelaste deel van het salaris ging per die datum deel uitmaken van het eindheffingsloon. Dit betekent dat de loonheffing ten laste van de werkgever komt, maar aangezien er een gerichte vrijstelling van toepassing is, is de loonheffing nihil. Eindheffingsloon is geen loon voor de werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw. Zoals hiervoor opgemerkt is de expat voor dit deel van het salaris dus niet wettelijk verzekerd ingeval van werkloosheid en ziekte.
Over eindheffingsloon mag pensioen worden opgebouwd mits het individualiseerbaar is. En dat is bij de 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling het geval. De conclusie is dus dat sinds 1 januari 2015 ook over de op grond van de 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling onbelaste vergoeding pensioenopbouw mogelijk is.

Moet uw pensioenregeling worden aangepast?

De vraag doet zich nu voor of het pensioenreglement moet worden aangepast. Hierover bestond tot voor kort onduidelijkheid. Er zijn marktpartijen die van mening zijn dat in de definitie van het pensioengevend salaris uitdrukkelijk tot uiting moet komen dat als de werkgever dit wenst 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van het salaris niet meetelt voor de pensioenopbouw. Anderen menen dat het meetellen van de netto component in het pensioengevend salaris juist expliciet genoemd moet worden.
Om voor onze cliënten duidelijkheid te krijgen hebben wij overleg gevoerd met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de belastingdienst. Het CAP stelt zich op het standpunt dat in de definitie van het voor de pensioenopbouw meetellend salaris de 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling expliciet moet worden genoemd. Dit betekent dat alle ondernemingen die expats met een 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} regeling in dienst hebben, het pensioenreglement zullen moeten aanpassen.

Meer weten?

Neemt u gerust contact op met Frank Burger, telefonisch via 085-7600 714 of per e-mail.